Research and Development Electronic Government Gateway 2014 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัยและพัฒนา

Date -
Location บางเขน กรุงเทพฯ
Value 30,800,000
Client สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัยและพัฒนา
Category